Chủ điểm của từng tháng

Chủ điểm tháng

Chủ điểm tháng 9: “Truyền thống nhà trường”

Chủ điểm tháng 10: “Chăm ngoan học giỏi”

Chủ điềm tháng 11: “Tôn sư trọng đạo”

Chủ điểm tháng 12: “Uống nước nhớ nguồn”

Chủ điểm tháng 1: “Mừng đảng mừng xuân”
Chủ điểm tháng 2: “Mừng đảng mừng xuân”

Chủ điểm tháng 3: “Tiến bước lên Đoàn”


Chủ điểm tháng 4: “Hòa bình và hữu nghị”


Chủ điểm tháng 5: “Mừng sinh nhật Bác”


Chủ điểm tháng 6, 7, 8: “Hè vui, khỏe, bổ ích và an toàn”

ngân hàng đề kiểm tra

Tài nguyên dạy học

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Suy nghĩ của bạn?

  Bản chất của quá trình dạy học được hiểu là :
  Quá trình điều khiển của giáo viên.
  Quá trình truyền thụ tri thức của giáo viên và tiếp thu tri thức của học sinh.
  Quá trình nhận thức độc đáo của học sinh.
  Quá trình hoạt động phối hợp của giáo viên và học sinh.

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (nguuyenbachma@yahoo.com.vn)

  Trang Web tỉnh Tây Ninh

  Ảnh ngẫu nhiên

  BayNgayTrongDongThapMuoiNguyenHi_14.mp3 BayNgayTrongDongThapMuoiNguyenHi_14.mp3 BayNgayTrongDongThapMuoiNguyenHi_13.mp3 BayNgayTrongDongThapMuoiNguyenHi_12.mp3 BayNgayTrongDongThapMuoiNguyenHi_11.mp3 BayNgayTrongDongThapMuoiNguyenHi_10.mp3 BayNgayTrongDongThapMuoiNguyenHi_9.mp3 BayNgayTrongDongThapMuoiNguyenHi_8.mp3 BayNgayTrongDongThapMuoiNguyenHi_7.mp3 BayNgayTrongDongThapMuoiNguyenHi_7.mp3 BayNgayTrongDongThapMuoiNguyenHi_6.mp3 BayNgayTrongDongThapMuoiNguyenHi_6.mp3 BayNgayTrongDongThapMuoiNguyenHi_5.mp3 BayNgayTrongDongThapMuoiNguyenHi_3.mp3 BayNgayTrongDongThapMuoiNguyenHi_2.mp3 BayNgayTrongDongThapMuoiNguyenHi_1.mp3 DSC02170.JPG DSC02168.JPG DSC02167.JPG DSC02166.JPG

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Thi Olimpic Tiếng Anh

  tgt

  Các trang Web hay nè

  XEM TIN TỨC TÍ NÀO

  Tài liệu cần xem


  Bàn tay nặn bột

  Giao thông Thông minh

  Quy trình đánh giá SKKN áp dụng NH 2015 - 2016

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Văn Phương
  Ngày gửi: 15h:01' 19-02-2016
  Dung lượng: 276.0 KB
  Số lượt tải: 10
  Số lượt thích: 0 người
  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH TÂY NINH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  Số: 66/2015/QĐ-UBND
  Tây Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2015
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến tỉnh Tây Ninh

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP, ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến;
  Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN, ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP, ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ;
  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh tại Tờ trình số 74/TTr-KHCN, ngày 01 tháng 12 năm 2015,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hoạt động Sáng kiến tỉnh Tây Ninh.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Nguyễn Thanh Ngọc
  
  
  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH TÂY NINH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  [QUY ĐỊNH
  Về hoạt động sáng kiến tỉnh Tây Ninh
  (Ban hành theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND,
  ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh)

  Chương I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  1. Phạm vi điều chỉnh
  Quy định này quy định về điều kiện, thủ tục công nhận sáng kiến cấp cơ sở, cấp tỉnh và các biện pháp quản lý, hỗ trợ hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
  2. Đối tượng áp dụng
  Các tập thể, cá nhân trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị), người lao động; các tổ chức, cá nhân có sáng kiến được tạo ra và áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
  Điều 2. Phân loại sáng kiến
  Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (gọi chung là giải pháp) được tạo ra và áp dụng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, mang lại lợi ích thiết thực, góp phần hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao về năng suất, chất lượng và hiệu quả.
  Sáng kiến cấp cơ sở là các sáng kiến đáp ứng đầy đủ các điều kiện: Có tính mới được áp dụng trong phạm vi cơ quan, đơn vị hoặc trong một lĩnh vực công tác được giao, được Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở công nhận.
  Sáng kiến cấp tỉnh là các sáng kiến mang lại hiệu quả, có tác động, ảnh hưởng tích cực trong phạm vi toàn ngành, toàn tỉnh được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận.
  Chương II
  NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
  Điều 3. Điều kiện xét và công nhận sáng kiến
  Sáng kiến được tiếp nhận phải đáp ứng đủ 02 (hai) điều kiện sau:
  1. Có tính mới trong phạm vi địa bàn quản lý
  Sáng kiến được coi là mới nếu trong phạm vi địa bàn quản lý tính đến trước ngày nộp đơn đăng ký công nhận, sáng kiến đó đáp ứng các điều kiện sau:
  a) Chưa được công nhận dưới bất cứ hình thức nào;
  b) Chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc phải thực hiện;
  c) Không trùng với nội dung của sáng kiến đã được công nhận trước đó hoặc đã có người nộp đơn đề nghị công nhận cho Hội đồng sáng kiến.
  2. Được áp dụng và mang lại hiệu quả cao
  a) Tính hiệu quả được thể hiện ở một trong các tiêu chí sau:
  - Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu phục vụ;
  - Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất đem lại hiệu quả kinh doanh cao;
  - Cải thiện điều
   
  Gửi ý kiến